Vítejte v eshopu Milujeme-boty.cz
Menu

Nemáte žádné položky v košíku.

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Milujeme - boty.cz, s.r.o., IČ 04463072, se sídlem Albrechtická 92/17, Dolní Těrlicko, 735 42 Těrlicko jako prodávající (dále jen „Milujeme-boty.cz“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Milujeme-boty.cz nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, reklamační řád a dokument způsoby platby a dodání, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Milujeme-boty.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, nebo smluvních partnerů Milujeme-boty.cz, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží elektronickou formou na zadanou emailovou adresu Kupujícího v objednávce.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Milujeme-boty.cz sděluje, že 

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Milujeme-boty.cz si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy)
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Milujeme-boty.cz, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány
 3. Milujeme-boty.cz neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná
 4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Milujeme-boty.cz uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady
 5. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.
  Přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu Milujeme-boty.cz (Výškovická 3085/2, Ostrava 700 30), případně může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách Milujeme-boty.cz
 6. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele.
 7. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Milujeme-boty.cz, přičemž registrovaní uživatelé Milujeme-boty.cz mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu
 8. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Milujeme-boty.cz tím, že požadované zboží vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Milujeme-boty.cz, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Milujeme-boty.cz, za případné chyby při přenosu dat Milujeme-boty.cz nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Milujeme-boty.cz neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. 

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Milujeme-boty.cz. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

V případě, že si Kupující objedná v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 10.000 Kč vč. DPH, bude po něm systémem Milujeme-boty.cz vyžadováno přihlášení do zákaznického profilu s tím, že z takto registrovaného profilu musela být v minulosti uzavřena alespoň jedna smlouva prostřednictvím e-shopu Milujeme-boty.cz a tato smlouva nebyla ze strany Kupujícího předčasně ukončena. 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. 

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Milujeme-boty.cz zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc obsah převezme a zaplatí Milujeme-boty.cz kupní cenu.

Milujeme-boty.cz si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Milujeme-boty.cz Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Milujeme-boty.cz splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Milujeme-boty.cz věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Milujeme-boty.cz odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce. 

Dodá-li Milujeme-boty.cz větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl. 

Milujeme-boty.cz odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Milujeme-boty.cz věc podle zvyklostí, nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Milujeme-boty.cz věc pro přepravu.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si Milujeme-boty.cz vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 10.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, Milujeme-boty.cz provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce. 

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Milujeme-boty.cz způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Milujeme-boty.cz umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Milujeme-boty.cz škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost Milujeme-boty.cz

Milujeme-boty.cz odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Milujeme-boty.cz odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Milujeme-boty.cz nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Milujeme-boty.cz uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Milujeme-boty.cz zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Milujeme-boty.cz, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Milujeme-boty.cz; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Milujeme-boty.cz vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Milujeme-boty.cz nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Milujeme-boty.cz nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Milujeme-boty.cz dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Milujeme-boty.cz odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Milujeme-boty.cz vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Milujeme-boty.cz.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Milujeme-boty.cz na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Milujeme-boty.cz zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. 

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Milujeme-boty.cz, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

9. Nepřevzetí zásilky

Smlouva mezi Milujeme-boty.cz a zákazníkem vzniká už v okamžiku, když zákazník zašle svou objednávku. Obě strany jsou touto smlouvou pak vázány a zákazník je povinen si zboží převzít (neuplatní-li například 14 denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy). Pokud si Kupující zboží nepřevezme, ocitá se v prodlení věřitele a podle §522 obč.z. je povinen uhradit náklady Milujeme-boty.cz, které vznikly (tedy poštovné apod.). Takto vzniklé náklady je možné samozřejmě vymáhat i soudně.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

Milujeme-boty.cz umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, a spotřebiteli tak Milujeme-boty.cz potvrdí bez zbytečného odkladu v elektronické podobě jeho přijetí.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Milujeme-boty.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Milujeme-boty.cz obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Milujeme-boty.cz doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Milujeme-boty.cz, Výškovická 3085/92, Ostrava 70030.

Spotřebitel odpovídá Milujeme-boty.cz pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Milujeme-boty.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) Milujeme-boty.cz mu vrátí přijaté peněžení prostředky vyjma nákladů na dodání prostřednictvím speciálních dárkových poukazů (Milujeme-boty.cz - Věrnostní program), které lze využít dle podmínek služby Milujeme-boty.cz - Věrnostní program, s čímž Kupující uzavřením kupní smlouvy vyslovuje souhlas.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Milujeme-boty.cz však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Milujeme-boty.cz a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Milujeme-boty.cz právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem, který uplatnil poštovné zdarma, vznikne nárok pro Milujeme-boty.cz na úhradu poštovného zejména při snížení celkové částky v objednávce kde již nárok na dopravu zdarma zaniká. Následně Milujeme-boty.cz doúčtuje poštovné v dobropisu dle aktuálního ceníku uvedeného ve způsobech dopravy.

2. Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Milujeme-boty.cz, co ještě vrátit může, a dá Milujeme-boty.cz náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.  

Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce Milujeme-boty.cz, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

V. Bezpečnost a ochrana informací

V Milujeme – boty.cz, s.r.o., věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává, zda údaje zpracovává na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používá, komu je může předávat a jaká má Kupující v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Milujeme-boty.cz, s.r.o. IČ 04463072, Výškovická 3085/2, 700 30 Ostrava. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. 

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a číslo poštovní zásilky. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Milujeme-boty.cz může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Milujeme-boty.cz pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Milujeme-boty.cz si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Milujeme-boty.cz: 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR je do 8:00 hodin.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Milujeme-boty.cz nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní.

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Původní cena znamená cenu zboží, za niž předmětné zboží Milujeme-boty.cz nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jím provozovaném e-shopu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Milujeme-boty.cz a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Milujeme-boty.cz. MIlujeme-boty.cz v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

MIlujeme-boty.cz si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání.

Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu Milujeme-boty.cz (dále jen „e-shop“)
 2. elektronickou poštou na adrese info@milujeme-boty.cz
 3. osobně v provozovnách Milujeme-boty.cz
 4. telefonicky.

Milujeme-boty.cz doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na Milujeme-boty.cz. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

VIII. Platební podmínky

Milujeme-boty.cz akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti při osobním odběru
 2. platba předem bankovním převodem
 3. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu
 4. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce, Kupující hradí navíc tzv. doběrečné)

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Milujeme-boty.cz, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. 

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Konkrétní podmínky způsobů platby jsou blíže popsány zde.

IX. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

MIlujeme-boty.cz zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 1. osobní odběr
 2. zasílání přepravní službou – ČR
 3. zasílání přepravní službou – SR.

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci Milujeme-boty.cz nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce www.milujeme-boty.cz v sekci způsoby dodání.

2. Ostatní podmínky

Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou, která je v okamžiku koupě plátcem DPH, s 0% sazbou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou, která je v okamžiku koupě plátcem DPH, s 0% sazbou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.  

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@milujeme-boty.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Milujeme-boty.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Milujeme-boty.cz možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Milujeme-boty.cz a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

XI. Mimosoudní řešení sporu

Na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce. Návrh lze podat prostřednictvím formuláře na webových stránkách adr.coi.cz/cs.

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 24.5.2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Milujeme-boty.cz nebo elektronicky na www.milujeme-boty.cz.